TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

అన్నమయ్య కీర్థన ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా

ఏపురాణముల నెంత వెదికినా | 
శ్రీపతిదాసులు చెడ రెన్నడును ||

వారివిరహితములు అవి గొన్నాళ్ళకు | 
విరసంబులు మరి విఫలములు |
నరహరి గొలి చిటు నమ్మినవరములు | 
నిరతము లెన్నడు నెలవులు చెడవు ||

కమలాక్షుని మతిగాననిచదువులు | 
కుమతంబులు బహుకుపథములు |
జమళి నచ్యుతుని సమారాధనలు | 
విమలములే కాని వితథముగావు ||

శ్రీవల్లభుగతి జేరనిపదవులు | 
దావతులు కపటధర్మములు |
శ్రీవేంకటపతి సేవించునేవలు | 
పావనము లధికభాగ్యపుసిరులు ||


TirumalaHills