TirumalaHills
TirumalaHills

Tourist Helpdesk

TirumalaHillsTirumala Seva Details
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Accommodation
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Darshan Timings
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Brahmotsavam
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Visiting Places
TirumalaHills
TirumalaHillsTirumala Route Map
TirumalaHills
TirumalaHills Best Offers
TirumalaHills
TirumalaHillsAyurveda & Healthcare
TirumalaHills
TirumalaHillsIndian Festivals
TirumalaHills
TirumalaHillsAstro Forecast
TirumalaHills


TirumalaHills

శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్

రచన: ప్రతివాధి బయంకరమ్ అన్న వేదంతాచారి

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే‌உర్థినామ్ |
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 1 ||

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే |
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 2 ||

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే |
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 3 ||

సర్వావయ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ |
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 4 ||

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే |
సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 5 ||

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే |
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 6 ||

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే |
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 7 ||

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్ |
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 8 ||

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా |
కృపయా‌உ‌உదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 9 ||

దయా‌உమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః |
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 10 ||

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమా‌உ‌உవహమూర్తయే |
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 11 ||

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే |
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్ || 12 ||

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే |
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || 13 ||

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః |
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్ || 14 ||

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః


TirumalaHills